en-navnod-braun-food-preparation-1080x720.jpg

en-navnod-braun-food-preparation-1080x720.jpg

br_en_NavNode_FoodPrep_Node_HB-Attachments_1080x720.jpg

en-NavCard-hand-mixer-1080x720.jpg

en-NavCard-jug-blender-1080x720.jpg

en-NavCard-food-processors-1080x720.jpg

en-navnod-braun-cooking-1080x720.jpg

en-NavCard-multifunctional-contact-grills-1080x720.jpg

CG9167_8_1080x720.jpg

en-NavCard-waffle-and-sandwich-maker-1080x720.jpg

en-navnod-breakfast-1080x720.jpg

br_en_NavNode_Breakfast_Node_Coffee-makers_1080x720.jpg

br_en_NavNode_Breakfast_Node_Water-kettles_1080x720.jpg

en-NavCard-citrus-juicer-1080x720.jpg

br_en_NavNode_Breakfast_Node_Toaster_1080x720.jpg

br_en_NavNode_Breakfast_Node_Spin-Juicers_1080x720.jpg

br_en_NavNode_Breakfast_Node_PurEaseCollection_1080x720.jpg

en-navnod-collections-1080x720.jpg

en-NavCard-id-breakfast-collection-1080x720.jpg

en-NavCard-breakfast-1-1080x720.jpg

en-navnod-ironing-1080x720.jpg

en-navnod-garment-care-1080x720.jpg

br_en_NavNode_GarmentCare_Node_Steam-irons_1080x720.jpg

menu promo.png

menu promo outlet.png

en-NavCard-get-inspired-1080x720.jpg

en-navnod-recipes-1080x720.jpg

br_en_NavNode_GarmentCare_Node_Garment-steamers_1080x720.jpg

br_en_NavNode_Support_Node_Services_1080x720.jpg

en-navnod-more-Braun-products-1080x720.jpg

  1. Terug naar homepage
  2. Braun | Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

(Herzien op 18 juni 2020)

1. Interpretatie

In deze verkoopvoorwaarden (hierna de “Voorwaarden” genoemd):

“Contract” betekent een contract tussen ons en u voor de levering van goederen en voortvloeiend uit uw schriftelijke aanvaarding van onze offerte of anderszins door middel van een schriftelijke of mondelinge overeenkomst tussen ons en u, waarin deze voorwaarden en eventuele speciale voorwaarden zijn opgenomen;

“Goederen” betekent producten die in het Contract zijn overeengekomen om door ons aan u te worden geleverd;

“Speciale voorwaarden” betekent alle specifieke voorwaarden met betrekking tot de levering van Goederen aan U, opgenomen in of waarnaar wordt verwezen in Onze offerte of anderszins uiteengezet in een schriftelijke overeenkomst tussen Ons en U. Als er een conflict bestaat tussen deze Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, dan hebben de Bijzondere Voorwaarden voorrang;

“Wij/Ons” betekent Kenwood Limited (Bedrijfsregistratienr. 0872044) die een vestiging heeft in New Lane, Havant, Hampshire, PO9 2NH; en

“U/Uw” betekent de persoon, firma of onderneming die de Goederen bij ons koopt

2. Bestellingen

2.1 Het Contract zal onder deze Voorwaarden vallen, inclusief eventuele Bijzondere Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden en geen enkele wijziging of variatie van enige bepaling van het Contract zal van kracht zijn tenzij het schriftelijk is en ondertekend door of namens ons en u. Voor alle duidelijkheid, aanvaarding door ons van uw bestelling impliceert geen aanvaarding van enige algemene voorwaarden die bij een dergelijke bestelling horen of die worden goedgekeurd.

2.2 Elke offerte wordt uitgegeven op basis van het feit dat er geen contract zal bestaan totdat u onze offerte schriftelijk accepteert of wij anderszins een schriftelijke overeenkomst met u aangaan.

2.3 De voorwaarden in een offerte blijven meestal vast als een Contract met betrekking tot de offerte wordt gesloten binnen achtentwintig (28) dagen na de datum van de offerte, op voorwaarde dat Wij deze niet eerder hebben ingetrokken.

2.4 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u totdat wij uw schriftelijke aanvaarding van onze offerte ontvangen of wij anderszins een schriftelijke overeenkomst met u aangaan.

2.5 Elk advies of aanbeveling gegeven door ons of onze werknemers, agenten of onderaannemers in verband met Goederen die niet schriftelijk bevestigd is, wordt gevolgd of volledig op eigen risico uitgevoerd, en Wij zijn niet aansprakelijk voor enig advies of aanbeveling die niet zo bevestigd is

3. Prijzen en betaling

3.1 Prijzen die aan u zijn gefactureerd, zijn de prijzen die actueel zijn op de datum van verzending. Fouten en weglatingen met betrekking tot een prijs kunnen door ons binnen een redelijke termijn worden gecorrigeerd.

3.2 Alle prijzen zijn exclusief belasting over de toegevoegde waarde, verzekering en de kosten van het laden, lossen en installeren, en alle bedragen die U zult betalen als U de Goederen moet betalen.

3.3 Wij kunnen U op elk moment factureren voor Goederen of een deellevering van de Goederen nadat de Goederen of een deellevering van de Goederen zijn geleverd en de betaling voor Goederen wordt gedaan in de valuta waarin u door Ons wordt gefactureerd binnen dertig (30) dagen na Onze factuur.

3.4 Tijd voor betaling is van essentieel belang en het nalaten van U om te betalen in overeenstemming met deze Voorwaarde geeft Ons het recht, onverminderd Ons recht op schadevergoeding, om leveringen van Goederen op te schorten of om het Contract en andere lopende contracten die Wij met U hebben, te annuleren.

3.5 Naast Onze rechten onder Voorwaarde 3.4, bent U aansprakelijk voor het betalen van rente (maandelijks samengesteld) op uitstaande bedragen (zowel voor als na beoordeling) tegen het tarief van drie procent (3%) boven het basistarief van Barclays Bank Plc voor de tijd die van kracht is, op te bouwen op dagelijkse basis totdat de betaling is gedaan.

4. Levering

4.1 Leveringstijd is niet van essentieel belang voor het Contract en elke leveringsdatum is slechts een schatting. Wij behouden ons het recht voor om de levertijden met redelijke termijnen te verlengen als de vertraging te wijten is aan een gebeurtenis die buiten onze redelijke controle valt (een “gebeurtenis van overmacht”).

4.2 Als U een voorafgaande kennisgeving van de geschatte levertijd wenst, moet dit schriftelijk worden vermeld op Uw bestelling.

4.3 De plaats van levering is op uw gebruikelijke plaats van vestiging.

4.4 Als U om welke reden dan ook de levering van Goederen niet accepteert wanneer deze gereed zijn voor levering, of als Wij de Goederen niet op tijd kunnen leveren omdat U niet de juiste leveringsinstructies of andere informatie heeft verstrekt, dan:

(a) het risico in dergelijke Goederen op U zal overgaan;

(b) de Goederen geacht worden te zijn geleverd;

(c) We kunnen de Goederen opslaan tot de daadwerkelijke levering, in welk geval U aansprakelijk bent voor alle gerelateerde kosten en uitgaven (inclusief, zonder beperking, opslag en verzekering); en

(d) de volledige prijs voor de Goederen, samen met eventuele bedragen die overeenkomstig Bepaling 3.2 worden toegepast, onmiddellijk verschuldigd zijn.

4.5 Onze aansprakelijkheid voor het niet leveren van Goederen is beperkt tot het opnieuw leveren van de Goederen binnen een redelijke termijn of het uitgeven van een creditnota tegen een factuur die voor dergelijke Goederen is ingediend.

4.6 Behoudens de andere bepalingen van deze Voorwaarden zijn Wij niet aansprakelijk voor enig verlies (inclusief winstderving), kosten, schade, kosten of uitgaven die direct of indirect veroorzaakt worden door vertraging in de levering van Goederen, noch zal enige vertraging U het recht geven om het Contract te beëindigen of te ontbinden, tenzij een dergelijke vertraging meer dan honderdtachtig (180) dagen bedraagt.
Bezig met laden