Oppdag våre produkter
Braun Household kitchen products Braun Household ironing products Braun Household Collections Braun Promotions Braun Series Shavers and other products

Vilkår og betingelser

(Revidert 18. juni 2020)

1. Tolkning

I disse salgsbetingelsene (heretter kalt «vilkårene»):

«Kontrakt» betyr en kontrakt mellom oss og deg for levering av varer og som oppstår i henhold til din skriftlige godkjennelse av vårt tilbud eller på annen måte ved skriftlig eller muntlig avtale mellom oss og deg, inkorporere disse vilkårene og eventuelle spesielle betingelser;

«Varer» betyr produkter som er avtalt i Kontrakten som skal leveres til Deg av oss;

«Spesielle betingelser» betyr alle spesifikke vilkår knyttet til levering av varer til deg som er oppgitt i eller henvist til i vårt tilbud eller på annen måte fastsatt i en skriftlig avtale mellom oss og deg. Hvis det er en konflikt mellom disse vilkårene og spesialvilkårene, skal spesialvilkårene gjelde.

«Vi/oss» betyr Kenwood Limited (firmaregistreringsnummer 0872044) som har forretningssted i New Lane, Havant, Hampshire, PO9 2NH, og

«Du/din» betyr personen, firmaet eller selskapet som kjøper varene fra oss

2. Ordre

2.1 Kontrakten skal være på disse vilkårene inkludert spesielle vilkår, til utelukkelse av alle andre vilkår og betingelser, og ingen endring eller variasjon til noen bestemmelse i kontrakten skal være effektiv med mindre den er skriftlig og signert av eller på vegne av oss og deg. For å unngå tvil, skal aksept av oss av din bestilling ikke innebære aksept av vilkår og betingelser som følger med eller er godkjent på en slik ordre.

2.2 Ethvert tilbud utstedes på grunnlag av at ingen kontrakt vil skje før du godtar vårt tilbud skriftlig eller vi ellers inngår en skriftlig avtale med deg.

2.3 Vilkårene i eventuelle tilbud vil vanligvis være faste hvis en kontrakt med hensyn til dette gjøres innen tjueåtte (28) dager fra datoen for tilbudet, forutsatt at vi ikke tidligere har trukket den tilbake.

2.4 Vi vil ikke være ansvarlig overfor deg før vi mottar din skriftlige aksept av vårt tilbud eller vi på annen måte inngår en skriftlig avtale med deg.

2.5 Eventuelle råd eller anbefaling gitt av oss eller våre ansatte, agenter eller underleverandører i forbindelse med varer som ikke er bekreftet skriftlig, følges eller håndteres fullstendig på egen risiko, og vi skal ikke være ansvarlige for råd eller anbefaling som ikke er så bekreftet

3. Priser og betaling

3.1 Prisene som faktureres til deg vil være gjeldende på datoen for avsendelse. Feil og utelatelser med hensyn til pris er gjenstand for korrigering av oss innen rimelig tid.

3.2 Alle priser er eksklusive merverdiavgift, forsikring og kostnader for lasting, lossing og installasjon av alle beløp du betaler i tillegg når du betaler for varene.

3.3 Vi kan fakturere deg for Varer eller enhver levering av Varene når som helst etter at Varene eller eventuell betaling av Varene er levert og betaling for Varer skal gjøres i den valutaen som er fakturert av Oss innen tretti (30) dager etter fakturaen.

3.4 Tid for betaling er essensiell og manglende betaling fra deg i samsvar med denne tilstanden skal gi oss fullmakt, uten at dette påvirker våre rettigheter til erstatning, til å suspendere leveranser av varer eller avbryte kontrakten og eventuelle andre kontrakter vi måtte ha med deg.

3.5 I tillegg til våre rettigheter i henhold til Vilkår 3.4, skal du være ansvarlig for å betale renter (beregnet månedlig) på eventuelle utestående beløp (både før og etter vurdering) med en sats på tre prosent (3 %) over grunnraten til Barclays Bank Plc for tiden som er i kraft, og som påløper på daglig basis til betaling foretas.

4. Levering

4.1 Leveringstidspunktet skal ikke være av essensiell i kontrakten, og alle leveringsdatoer som er oppgitt skal bare være estimater. Vi forbeholder oss retten til å forlenge tiden for leveranser med rimelige perioder hvis forsinkelsen skyldes et arrangement utenfor vår rimelige kontroll (en «force majeure»).

4.2 Hvis du trenger forhåndsvarsel om omtrentlig leveringstid, må dette angis skriftlig på bestillingen.

4.3 Leveringsstedet skal være på ditt vanlige forretningssted.

4.4 Hvis du av en eller annen grunn ikke godtar levering av Varer når de er klare til levering, eller vi ikke kan levere Varer i tide, fordi Du ikke har oppgitt riktige leveringsinstruksjoner eller annen informasjon, på det tidspunktet:

(a) risikoen i slike varer vil overføres til deg;

(b) varene vil anses å være levert;

(c) vi kan lagre Varene til faktisk levering, hvorpå Du vil være ansvarlig for alle relaterte kostnader og utgifter (inkludert, men ikke begrenset til, lagring og forsikring); og

(d) den fulle prisen for varene sammen med eventuelle beløp som skal påføres i henhold til Vilkår 3.2 skal umiddelbart forfalle.

4.5 Vårt ansvar for manglende levering av Varer skal være begrenset til å levere Varene på nytt innen rimelig tid eller utstede en kreditnota mot fakturaen som er skrevet for disse Varene.

4.6 Underlagt de andre bestemmelsene i disse vilkårene, vil vi ikke være ansvarlige for tap (inkludert tap av fortjeneste), kostnader, skader, kostnader eller utgifter som oppstår direkte eller indirekte ved forsinkelser i levering av varer, og heller ikke vil utsettelse av levering gi deg rett til å oppheve eller trekke tilbake kontrakten med mindre en slik forsinkelse overskrider ett hundre og åtti (180) dager.
Laster inn